» آمارگیران طرح های آماری

آمارگیران طرح های آماری

 

مسلم کابوسی   

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات

 

تاج محمد مقصودی

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری  
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 

 

شمس الدین قرنجیک

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 
 

   

ناصر مقصودلو

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
 

 

موسی الرضا قنبری  

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 

 

اراز محمد قرنجیک

طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی
طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات معدنی
طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات

 

علیرضا وکیلی

طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 

 

یوسف میرزاعلی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات
طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی

 

کمال الدین قرنجیک

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی
طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 

 

روح‌اله گلندی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی 

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
 
 
 
 
 

 

مهدی ملکان

طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
 
 
 
 
 

 

کریم رحیمی

طرح آمارگیری نیروی کار  
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
 
 
 
 
 
 

 

حامد چپرلی

طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
 
 
 
 
 
 

 

احمد باداش

طرح آمارگیری نیروی کار

طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 
 
 
 
 
 

 

حسن عباسی

طرح آمارگیری نیروی کار

طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 
 
 
 
 
 

 

امید میهن دوست

طرح آمارگیری نیروی کار

طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 
 
 
 
 
 

 

دانیال هلاکوهی

طرح آمارگیری نیروی کار

طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

محمد قربانی

طرح آمارگیری نیروی کار  
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سیدجعفر حسینی مهر

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

علی اکبر صابرچمنی 

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی  

 

محمد شیرمحمدلی

طرح آمارگیری نیروی کار  

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 711
بازدید دیروز: 47377
بازدید ماه:692337
بازدید سال:7319717
بازدید کل:20230500