» » نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 318 | 
14 مرداد 1397
|
|
نظرات : 0

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان – معاونت آمار و اطلاعات

دریافت فایل pdf کل گزارش

مقدمه :

طرح آمارگیري نیروي کار، بر اساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌هاي فصلی و سالانه نیروي کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ بیکاري و تغییرات آنها طراحی شده است. این طرح منطبق بر آخرین توصیه‌هاي سازمان بین‌المللی کار بوده و براي مقایسه بین‌المللی شاخص‌هاي نیروي کار، امکان بهتري را فراهم می‌کند.

خلاصه یافته‌ها :

 1. نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان گلستان 40/7 درصد و در کل کشور 41/1 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) در جایگاه 18 ام کشور قرار دارد.
 2. نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان گلستان 8/8 درصد و در کل کشور 12/1 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در جایگاه 7 ام کشور قرار دارد.
 3. نرخ بيكاری جمعيت 15-29 ساله نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این گروه سنی در استان گلستان برابر 16/7 درصد و در کل کشور برابر 25/5 درصد می‌باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه 2 قرار دارد.
 4. سهم اشتغال ناقص استان نشان می‌دهد که 15/5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی هستند و این درحالی است میزان این شاخص در کل کشور 10/2 درصد می‌باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی در جایگاه 4ام کشور قرار دارد.
 5. سهم اشتغال بخش‌هاي عمده اقتصادي استان گلستان به ترتیب برابر است با : بخش خدمات با 42/6 درصد، بخش کشاورزی با 32/7 درصد و بخش صنعت با 24/8 درصد که این ترتیب در کل کشور برابر است با : بخش خدمات 50/1 درصد، بخش صنعت با 31/2 و بخش کشاورزی 18/7 درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه 23 ام، بخش کشاورزی جایگاه 5 ام و در بخش صنعت در جایگاه 23 ام قرار دارد.

الف- نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت)

جمعیت فعال اقتصادی، تمام افراد ١٠ ساله و بيش‌تر (حداقل سن تعيين شده)، که در هفته‌ تقويمى قبل از هفته آمارگيری (هفته مرجع) طبق تعريف کار، در توليد کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و يا از قابليت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بيکار)، جمعيت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

نرخ مشارکت اقتصادی : عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيکار) ١٠ ساله و بيش‌تر به جمعيت در سن کار، ١٠ ساله و بيش تر، ضرب در ١٠٠

بررسی نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیش‌تر استان گلستان و کشور نشان می‌دهد که در استان گلستان 40/7 و در کل کشور 41/1 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج استان گلستان نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادي در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. نرخ مشارکت اقتصادي در بین زنان (18/4 درصد) و مردان (63/9 درصد) و در نقاط شهري (38/2 درصد) و در نقاط روستایی (43/7 درصد) بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان گلستان نشان می‌دهد که این شاخص، در استان گلستان نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1396)، 1/1 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (زمستان 1396) 3/0 درصد افزایش داشته است. (جدول و نمودار 1) استان گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) در جایگاه 18 ام کشور قرار دارد.

جدول 1- نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) استان و کشور

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نمودار 1- مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) استان و کشور

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1396) نشان می‌دهد که این تغییرات در 23 استان افزایش و در 7 استان کاهش داشته که استان گلستان از این حیث در جایگاه 14ام قرار دارد. (نمودار 2)

نمودار 2- میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1396)

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل گذشته (زمستان 1396) نشان می‌دهد که این تغییرات در 25 استان افزایش و در 5 استان کاهش داشته که در استان گلستان از این حیث در جایگاه 10 ام قرار دارد.  (نمودار 3)

نمودار 3- میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل گذشته (زمستان 1396)

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

ب- نرخ بیکاري :

بيکار به تمام افراد ١٠ ساله و بيشتر اطلاق می‌شود که:

1- در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگيری يا خوداشتغالى نباشند).

2- در هفته مرجع و يا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگيری يا خوداشتغالى آماده باشند).

3- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جويای کار باشند (اقدامات مشخصى را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگيری و يا خوداشتغالى به‌عمل آورده باشند).

افرادی که به دليل آغاز به کار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلى جويای کار نبوده، ولى فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند نيز بيکار محسوب می‌شوند.

نرخ بیکاري : عبارت است از نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، ضرب در ١٠٠.

بررسی نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر استان گلستان و کشور نشان می‌دهد که در استان گلستان 8/8 درصد و در کل کشور 12/1 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، در استان گلستان، نرخ بیکاري در بین زنان (14/2 درصد) و مردان (7/2 درصد) و در نقاط روستایی (8/4 درصد) و در نقاط شهري (9/3 درصد) بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاري استان گلستان نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1396)، 4/8 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (زمستان 1396)، 2/2 درصد کاهش داشته است. (جدول 2 و نمودار 4)

استان گلستان از نظر شاخص نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در جایگاه 6 ام کشور قرار دارد. (نمودار 5)

جدول 2- نرخ بیکاری استان و کشور

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نمودار 4- نرخ بیکاری استان‌ گلستان و کشور

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نمودار 5- مقایسه نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1397

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1396) نشان می‌دهد که این تغییرات در 13 استان افزایش و در 14 استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 30 ام قرار دارد. (نمودار 6)

نمودار 6- میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 1396)

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل گذشته (زمستان 1396) نشان می‌دهد که این تغییرات در 11 استان افزایش و در 19 استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 24 ام قرار دارد. (نمودار 7)

نمودار 7- میزان تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در بهار 1397 نسبت به فصل گذشته (زمستان 1396)

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نرخ بيكاری جمعيت 15-29 ساله نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این گروه سنی در استان گلستان برابر 16/7 درصد و در کل کشور برابر 25/5 درصد می‌باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه 2 ام قرار دارد.

این نرخ بیکاری در استان گلستان برای مردان 13/1 درصد و برای زنان 28/9 درصد و برای نقاط شهری 19/6 درصد و برای نقاط روستایی 14/3 درصد است.

ج - سهم اشتغال ناقص زمانى :

افراد دارای اشتغال ناقص زمانى، شامل تمام شاغلانى است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار يا غايب موقت از محل کار بوده، به دلايل اقتصادی نظير رکود کاری، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيش‌تر، قرار داشتن در فصل غيرکاری و ... کمتر از ٤٤ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافى در هفته مرجع بوده‌اند.

مجموع ساعت کار اضافى است که افراد دارای اشتغال ناقص تمايل به انجام آن دارند (تا سقف ٤٤ ساعت).

سهم اشتغال ناقص زمانی : عبارت است از نسبت جمعيت دارای اشتغال ناقص به جمعيت شاغل، ضرب در ١٠٠.

نمودار 8- مقایسه سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی استان‌های کشور در بهار 1397

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

سهم اشتغال ناقص استان نشان می‌دهد که 15/5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی هستند و این درحالی است میزان این شاخص در کل کشور 10/2 درصد می‌باشد.

استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی، در بین استان‌های کشور در جایگاه 4 ام قرار دارد. (نمودار 8)

د- سهم شاغلان :

بررسی اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي استان گلستان نشان می‌دهد که بخش خدمات با 42/6 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی با 32/7 درصد و بخش صنعت با 24/8 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

توزیع سهم شاغلان کشور در بخش‌های عمده اقتصادی عبارت است از : بخش خدمات 50/1 درصد، بخش صنعت با 31/2 و بخش کشاورزی 18/7 درصد. (جدول 3)

استان گلستان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه 23ام، بخش کشاورزی جایگاه 5 ام و در بخش صنعت در جایگاه 23ام قرار دارد. (نمودارهای 9- 10 و 11)

جدول 3- سهم شاغلان بخش‌های عمده اقتصادی استان گلستان و کشور

 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نمودار 9- سهم شاغلان بخش‌ کشاورزی استان‌های کشور در بهار 1397

 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نمودار 10- سهم شاغلان بخش‌ صنعت استان‌های کشور در بهار 1397

 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

نمودار 11- سهم شاغلان بخش‌ خدمات استان‌های کشور در بهار 1397

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار –بهار 1397

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 706
بازدید دیروز: 433
بازدید ماه:706
بازدید سال:706
بازدید کل:32227597