» » تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 1641 | 
03 آذر 1397
|
|
نظرات : 0

مهدی سعادت‌فر معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار فعال در سطح استان گلستان در سال 1396 براساس نتايج منتشره سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ تخمگذار را 17 واحد فعال و میزان توليد تخم‌مرغ خوراكي استان در سال 1396 را حدودا 17 هزار تن اعلام نمود که این مقدار 2/48 درصد تولیدات کشور را شامل می‌شود و از این لحاظ استان گلستان در جایگاه 12 در بین استان‌های کشور قرار دارد. 

morghdari97.pdf [حجم: 973.66 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 22)

مهدی سعادت‌فر افزود : براساس نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ تخمگذار که در ماه‌هاي تیر و مرداد سال 1397 توسط مركز آمار ايران و معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها انجام شد، در سال 1397 از تعداد 1746 مرغداري پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور، 1352 مرغداری فعال و مابقی (394 واحد) غیرفعال بوده‌اند. در استان گلستان، تعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار 20 واحد و همگی فعال بوده‌اند. (استان گلستان از لحاظ تعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار با سهم 1/15 درصدی کشور در جایگاه 16 قرار دارد). اين در حالی است که در سال 1394، تعداد 1402 (1140 واحد فعال و 262 واحد غیرفعال) مرغداري تخمگذار در كشور وجود داشته و در استان گلستان نیز تعداد مرغداری‌های تخمگذار 17 واحد (١6 واحد فعال و 1 واحد غيرفعال) بوده است.

نمودار 1- تعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار (فعال و غیرفعال) استان‌های کشور در سال 1397

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان 

معاون آمار و اطلاعات سازمان خلاصه نتایج منتشره این طرح توسط مرکز آمار ایران را به شرح زیر بیان نمود :

در سال 1397 از تعداد 5102 سالن مرغداري پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور، 84 سالن در استان گلستان وجود دارد که استان گلستان از این حیث در رتبه 13 بین استان‌های کشور قرار دارد. این در حالی است که متوسط تعداد سالن پرورش مرغ تخمگذار در یک واحد مرغداری در کل کشور برابر 2/9 بوده و استان گلستان با دارا بودن متوسط 4/2 سالن در بین استان‌های کشور در رتبه سوم قرار دارد.

نمودار 2- تعداد سالن مرغداري پرورش مرغ تخمگذار (فعال و غیرفعال) استان‌های کشور در سال 1397

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان

نمودار 3- متوسط تعداد سالن پرورش مرغ تخمگذار در یک واحد مرغداری پرورش مرغ تخمگذار (فعال و غیرفعال) استان‌های کشور در سال 1397

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان

ظرفیت اسمی مرغداري‌های پرورش مرغ تخمگذار کشور در سال 1397 برابر 98425 هزار قطعه می‌باشد که از این مقدار، استان گلستان با ظرفیت 2326 هزار قطعه و سهم 2/36 درصدی از کل کشور، در جایگاه 11 ام بین استان‌های کشور قرار دارد. آنچه که در آمار ظرفیت مرغداری پرورش مرغ تخمگذار از اهمیت بسیاری برخوردار است، ظرفیت فعال در راستای پرورش مرغ تخمگذار و تولید تخم‌مرغ خوراکی می‌باشد که در کشور 80393 هزار قطعه بوده و از این مقدار استان گلستان با 2326 هزار قطعه پرورش مرغ تخمگذار (سهم 2/89) در رتبه 11 بین استان‌های کشور قرار گرفته است.

بر اساس نتایج این طرح، در سال 1397 متوسط ظرفیت پرورش مرغ تخمگذار در یک واحد فعال در کل کشور برابر 59/5 هزار قطعه و در استان گلستان در سال مشابه برابر 116/3 هزار قطعه بوده که استان گلستان از این حیث در جایگاه سوم در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نمودار 4- ظرفیت مرغداري‌های پرورش مرغ تخمگذار (فعال) استان‌های کشور در سال 1397- هزار قطعه

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان

نمودار 5- متوسط ظرفیت یک واحد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار (فعال) استان‌های کشور در سال 1397 هزار قطعه

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان

میزان تخم‌مرغ خوراکی تولید شده کل کشور در سال 1396 برابر 673689 تن بوده است که از این مقدار، استان گلستان با تولید 16728 تن و سهم 2/48 درصدی از تولید کل کشور، در جایگاه 12 بین استان‌های کشور قرار دارد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مرغداری‌های تخمگذار، در سال 1393 در کل کشور 777119 تن تخم‌مرغ خوراکی تولید شده است و سهم تولید استان در همین سال برابر 15902 تن بوده است. بررسی مقدار تولید سال‌های 1396 و 1393 استان و کشور نشان می‌دهد، میزان توليد تخم‌مرغ خوراکی در سال 1396 نسبت به سال 1393 درکشور 103430 تن (13 درصد) کاهش و در استان گلستان 826 تن (5/19 درصد) افزایش داشته است.

مقایسه میزان رشد تولید تخم‌مرغ خوراکی استان‌های کشور در سال 1396 نسبت به سال 1393، نشان می‌دهد در 17 استان این شاخص افزایش و در 10 استان کاهش داشته است.(استان لرستان با 88/48 درصد افزایش در جایگاه اول و استان گلستان با 5 درصد افزایش در جایگاه 15 قرار داشته‌اند.)

متوسط میزان تولید تخم‌مرغ خوراکی یک واحد مرغداري فعال‌ پرورش مرغ تخمگذار در کل کشور 501 تن و در استان گلستان 984 تن می‌باشد که از این حیث استان گلستان در جایگاه اول در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نمودار 6- میزان تولید تخم‌مرغ خوراکی مرغداري پرورش مرغ تخمگذار استان‌های کشور در سال 1396

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان 

نمودار 7- درصد تغییرات میزان تولید تخم‌مرغ خوراکی مرغداري پرورش مرغ تخمگذار استان‌های کشور (بجز استان لرستان) در سال 1396 نسبت به سال 1393

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان 

نمودار 8- متوسط میزان تولید تخم‌مرغ خوراکی یک واحد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار استان‌های کشور در سال 1396

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان 

تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار کشور در سال 1396، تعداد 11416 نفر بوده که از این تعداد 9521 نفر شاغل با مزد و حقوق و 1895 نفر شاغل بدون مزد و حقوق بوده‌اند. در همین سال تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های تخمگذار استان گلستان 368 نفر بوده که از این تعداد 357 نفر شاغل با مزد و حقوق و 11 نفر شاغل بدون مزد و حقوق بوده است. این در حالی است که تعداد كاركنان شاغل مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار کشور و استان گلستان در سال 1393، به ترتیب 10652 و 359 نفر بوده است که نشان می‌دهد تعداد شاغلین کشور (7/17 درصد) و استان (2/5 درصد) در سال 1396 نسبت به سال 1393 افزایش داشته است.

متوسط تعداد کارکنان شاغل در هر واحد مرغداري‌ پرورش مرغ تخمگذار در کل کشور 8 نفر و در استان گلستان 22 نفر در سال 1396 بوده است که استان قزوین در جایگاه اول و استان گلستان پس از آن در جایگاه دوم قرار گرفته است. 

نمودار 9- تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار استان‌های کشور در سال 1396

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان 

نمودار 10- متوسط تعداد كاركنان شاغل در یک واحد مرغداري‌ پرورش مرغ تخمگذار استان‌های کشور در سال 1396

تولید بیش از 16 هزار تن تخم‌مرغ خوراكي در سال 1396 در استان گلستان 

وی در پایان، تعداد عوامل اجرایی (آمارگير، بازبین، مسئول گروه و كارشناس اجرا) این آمارگيري در استان را 21 نفر اعلام نمود.

 

نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار - سال1397 (مرکز آمار ایران)

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 35
بازدید دیروز: 211
بازدید ماه:1204
بازدید سال:16598
بازدید کل:48616772