» » گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

توسط : m.kamangari | بازدیدها : 1432 | 
16 بهمن 1397
|
|
نظرات : 0

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی

استان گلستان و کشور - سال 1397

https://Amar.Golestanmporg.ir

 دریافت pdf گزارش

 

سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان و کشور در ماه‌هاي تیر و مرداد سال ١٣٩٧ توسط مركز آمار ايران و معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها انجام گردید. تعداد عوامل اجرایی این طرح (آمارگير، بازبین، مسئول گروه و كارشناس اجرا) در استان 21 نفر بودند.

خلاصه‌ای از نتایج این طرح (منتشره توسط مرکز آمار ایران) برای شاخص‌های ذیل :

الف- تعداد مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

ب- تعداد سالن مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

ج- ظرفیت مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

د- تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

ه- تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

و- وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

ز- تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتی

جدول 1- خلاصه اطلاعات نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی استان و کشور سال 1397

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

الف- تعداد مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

در سال ١٣٩٧ از تعداد 20520 مرغداري پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور، 15322 مرغداری فعال و 5198 واحد غیرفعال بوده‌اند. تعداد مرغداري پرورش مرغ گوشتی در استان گلستان 911 واحد بوده است که از این تعداد780 واحد آن فعال و 131 واحد غیرفعال بوده‌اند. استان گلستان از لحاظ تعداد مرغداري فعال پرورش مرغ گوشتی با سهم 5/09 درصدی از کل کشور، جایگاه 5 را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. (نمودار 1)

تعداد کل مرغداري‌های گوشتی در سال 1394 در کل كشور  18093واحد (12573 واحد فعال و 5520 واحد غیرفعال) و در استان گلستان 844 واحد (711 واحد فعال و 133 واحد غيرفعال) بوده است.

نمودار 1- تعداد مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی (فعال و غیرفعال) استان‌های کشور در سال 1397

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

ب- تعداد سالن مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

در سال ١٣٩٧ از تعداد 47095 سالن مرغداري پرورش مرغ گوشتی در کل کشور با مساحت 37831687 مترمربع، 2310 سالن با مجموع مساحت 2559438 مترمربع در استان گلستان وجود دارد که از حیث شاخص تعداد سالن، استان گلستان در رتبه 7 و از حیث شاخص مساحت سالن‌ها در رتبه 4 بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودارهای 2 و3)

متوسط تعداد و مساحت سالن‌های پرورش مرغ گوشتی در یک واحد مرغداری در کل کشور به ترتیب برابر 3/07 سالن و 2469 مترمربع بوده و استان گلستان با دارا بودن متوسط 2/96 سالن و مساحت 3281 مترمربع در بین استان‌های کشور به ترتیب در رتبه 16 و 7 در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودارهای 3،4و5)

متوسط مساحت یک سالن پرورش مرغ گوشتی در کل کشور برابر 803 مترمربع و در استان گلستان 1108 مترمربع می‌باشد که از این حیث استان گلستان در بین استان‌های کشور در رتبه 3 قرار دارد. (نمودار 6)

نمودار 2- تعداد سالن مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 3- مساحت سالن‌های پرورش در مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 4- متوسط تعداد سالن پرورش مرغ گوشتی در یک واحد مرغداری پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 5- متوسط مساحت سالن‌ها در یک واحد مرغداری فعال پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 6- متوسط مساحت یک سالن مرغداری‌ پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

ج- ظرفیت مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

ظرفیت اسمی مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی کشور در سال ١٣٩7 برابر 412525 هزار قطعه می‌باشد که از این تعداد، استان گلستان با ظرفیت 29008 هزار قطعه و سهم 7/03 درصدی از کل کشور، در جایگاه 5 بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 7)

بر اساس نتایج این طرح، در سال 1397 متوسط ظرفیت اسمی پرورش مرغ گوشتی در یک واحد فعال در کل کشور 26/9 هزار قطعه و در استان گلستان 37/2 هزار قطعه بوده است که استان گلستان جایگاه 5 را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. (نمودار 8)

متوسط ظرفیت اسمی پرورش مرغ گوشتی هر سالن در سال 1397 در کل کشور 8/8 هزار قطعه و در استان گلستان 12/6 هزار قطعه بوده است که استان گلستان جایگاه اول را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد. (نمودار 9)

نمودار 7- ظرفیت اسمی مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 8- متوسط ظرفیت اسمی یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 9- متوسط ظرفیت اسمی یک سالن مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1397

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

د - تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی کشور در سال ١٣٩٦ برابر 1104/9 میلیون قطعه و در استان گلستان 95/3 میلیون قطعه بوده است و استان گلستان با سهم 8/63  درصدی از کل کشور، در جایگاه دوم در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 10)

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی، در سال 1393 در کل کشور 879/7 میلیون قطعه و در استان گلستان 83/3 میلیون قطعه جوجه‌ریزی شده است. مقایسه تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در سال 1396 نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد که این شاخص در کل کشور،  225/2 میلیون قطعه (25/6 درصد) و در استان گلستان، 12 میلیون قطعه (14/4 درصد) افزایش داشته است و استان گلستان جایگاه 19 را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد. مقایسه درصد تغییرات تعداد جوجه یکروزه ریخته شده استان‌های کشور در سال 1396 نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد در 26 استان این شاخص افزایش و در 5 استان کاهش داشته است. (استان کرمانشاه با 496/2 درصد افزایش در جایگاه اول قرار دارد.) (نمودار 11)

متوسط تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در یک واحد مرغداري فعال‌ پرورش مرغ گوشتی در کل کشور 71/5 هزار قطعه و در استان گلستان 124/7 هزار قطعه می‌باشد که از این حیث استان گلستان در جایگاه اول در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 12)

نمودار 10- تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 11- درصد تغییرات تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در مرغداری پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور (غیر از استان کرمانشاه) در سال 1396 نسبت به سال 1393

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 12- متوسط تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

ه- تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی کشور در سال ١٣٩٦ برابر 1003/9 میلیون قطعه و در استان گلستان 90/6 میلیون قطعه بوده است که استان گلستان با سهم 9/02 درصدی از کل کشور، در جایگاه دوم در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 13)

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی در سال 1393، تعداد مرغ زنده پرورش یافته در کل کشور 786/4 میلیون قطعه و در استان گلستان 77/7 میلیون قطعه بوده است. بررسی تعداد تولید سال‌های 1396 و 1393 استان و کشور نشان می‌دهد، تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در سال 1396 نسبت به سال 1393 درکشور 217/5 میلیون قطعه (27/7 درصد) و در استان گلستان 12/9میلیون قطعه (16/5 درصد) افزایش داشته است که از این حیث استان گلستان جایگاه 22 را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد. مقایسه تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته استان‌های کشور در سال 1396 نسبت به سال 1393، نشان می‌دهد در 26 استان این شاخص افزایش و در 5 استان کاهش داشته است. (استان کرمانشاه با 565/4 درصد افزایش در جایگاه اول قرار دارد.) (نمودار 14)

متوسط تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در یک واحد مرغداري فعال‌ پرورش مرغ گوشتی در کل کشور 65 هزار قطعه و در استان گلستان 118/5هزارقطعه بوده که از این حیث استان گلستان در جایگاه اول در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 15)

 

نمودار 13- تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 14- درصد تغییرات تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداری پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور (غیر از استان کرمانشاه) در سال 1396 نسبت به سال 1393

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 15- متوسط تعداد مرغ زنده پرورش‌یافته در یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

و- وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی

در سال ١٣٩٦، وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري‌های پرورش مرغ گوشتی کشور برابر 2539/8 هزارتن و در استان گلستان 230/5 هزارتن بوده است که استان گلستان با سهم 9/08 درصدی از تولیدات کل کشور، در جایگاه دوم در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 16)

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی، در سال 1393 در کل کشور 2053 هزارتن و در استان گلستان 193/9 هزارتن بوده است. بررسی وزن تولیدات سال‌های 1396 و 1393 استان و کشور نشان می‌دهد، وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در سال 1396 نسبت به سال 1393 در کل کشور 486/8 (23/7 درصد) و در استان گلستان 36/6 هزارتن (18/9 درصد) افزایش داشته است و استان گلستان جایگاه 19 را به خود اختصاص داده است. مقایسه درصد تغییرات وزن مرغ زنده پرورش‌یافته استان‌های کشور در سال 1396 نسبت به سال 1393، نشان می‌دهد در 25 استان این شاخص افزایشی و در 6 استان کاهشی بوده است. (استان کرمانشاه با 566/3 درصد افزایش در جایگاه اول قرار داشته است.) (نمودار 17)

متوسط وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در یک واحد مرغداري فعال‌ پرورش مرغ گوشتی در کل کشور 165/4 تن و در استان گلستان 301/7 تن می‌باشد که از این حیث استان گلستان در جایگاه اول در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 18)

  متوسط وزن یک مرغ پرورش‌یافته در سال 1396 در کشور برابر 2530 گرم و در استان گلستان 2545 گرم بوده است که استان گلستان رتبه 17 را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد. (نمودار 19)

نمودار 16- وزن کل مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 17- درصد تغییرات وزن کل مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداری پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور (غیر از استان کرمانشاه) در سال 1396 نسبت به سال 1393

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 18- متوسط وزن کل مرغ زنده پرورش‌یافته در یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 19- متوسط وزن هر مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداري پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال 1396

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

ز- تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتی

تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتی کشور در سال ١٣٩٦، تعداد 58330 نفر بوده که از این تعداد 38513 نفر شاغل با مزد و حقوق (38073 مرد و 440 زن)  و 19817 نفر شاغل بدون مزد و حقوق (19205 مرد و 612 زن) بوده‌اند. تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های گوشتی استان گلستان در سال 1396، 4223 نفر بوده که از این تعداد 3404 نفر شاغل با مزد و حقوق (3343 مرد و 61 زن) و 819 نفر شاغل بدون مزد و حقوق (813 مرد و 6 زن) بوده‌اند که با سهم 7/24 درصدی از شاغلان کل کشور در جایگاه 3 در بین استان‌های کشور قرار گرفته است. (نمودار 20)

این در حالی است که تعداد كاركنان شاغل مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتی کشور و استان گلستان در سال 1393، به ترتیب 49022 و 4201 نفر بوده است. مقایسه تعداد کارکنان شاغل در سال 1396 نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد که در کل کشور ، 9308 نفر(19 درصد) و در استان گلستان 22نفر (0/5 درصد) افزایش داشته است. مقایسه درصد تغییرات تعداد شاغلین مرغداری‌های گوشتی در استان‌های کشور در سال 1396 نسبت به سال 1393 در 21 استان افزایشی و در 10 استان کاهشی بوده است. (استان کرمانشاه با 475/6 درصد افزایش در جایگاه اول و استان گلستان با 0/5 درصد افزایش در جایگاه 20 قرار داشته‌اند.) (نمودار 21)

متوسط تعداد شاغلین هر واحد مرغداري‌ پرورش مرغ گوشتی در سال 1396، در کل کشور 3/78 نفر و در استان گلستان 5/53 نفر بوده است و از این حیث، استان گلستان در جایگاه سوم در بین استان‌های کشور قرار دارد. (نمودار 22)

نمودار 20- تعداد شاغلین در مرغداري‌هاي فعال پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال ١٣٩٦

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 21- درصد تغییرات تعداد شاغلین در مرغداری فعال پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور (غیر از استان کرمانشاه) در سال 1396 نسبت به سال 1393

 گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

نمودار 22- متوسط تعداد شاغلین در یک واحد مرغداري‌ فعال پرورش مرغ گوشتی استان‌های کشور در سال ١٣٩٦

گزارش نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی استان گلستان و کشور - سال 1397

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 807
بازدید دیروز: 744
بازدید ماه:394719
بازدید سال:3189471
بازدید کل:47787722