» آمارگیران طرح های آماری

آمارگیران طرح های آماری

 

مسلم کابوسی   

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری

 

تاج محمد مقصودی

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری  

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری زراعت 
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
طرح آمارگیری از بنگاه های معاملات ملکی
طرح آمارگیری زراعت
 

 

شمس الدین قرنجیک

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت

   

ناصر مقصودلو

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
 

 

موسی الرضا قنبری  

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
 

 

اراز محمد قرنجیک

طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی
طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات معدنی
طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری

 

علیرضا وکیلی

طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری

 

یوسف میرزاعلی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات
طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از گردشگران ملی ( فصل بهار)
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری

 

کمال الدین قرنجیک

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی
طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری

 

روح‌اله گلندی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی 

طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از قیمت محصولات و خدمات کشاورزی (سرخرمن)
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری 
 
 
 

 

مهدی ملکان

طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
طرح آمارگیری از بنگاه های معاملات ملکی
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانوار
 
 

 

کریم رحیمی

طرح آمارگیری نیروی کار  

طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
طرح آمارگیری از بنگاه های معاملات ملکی
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
 
 
 

 

حامد چپرلی

طرح آمارگیری نیروی کار
طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی
طرح آمارگیری از بنگاه های معاملات ملکی
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
 
 
 

  

امید میهن دوست

طرح آمارگیری نیروی کار

طرح آمارگیری از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار
طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری زراعت 
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
 
 
 
 
 

  

محمد قربانی

طرح آمارگیری نیروی کار  

طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح آمارگیری زراعت 
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
 
 
 
 
 
 

 

سیدجعفر حسینی مهر

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

محمد شیرمحمدلی

طرح آمارگیری نیروی کار  

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر
طرح آمارگیری زراعت
طرح فهرست‌برداری نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری
 
 
 
 
 
 

   

عزیز قرنجیک

طرح آمارگیر     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

سعید جوانمرد

طرح آمارگیر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

صفیه فرخی

بازبین

 
 
 
 
 
 
 
 

 

فاطمه ابراهیمی

بازبین

 
 
 
 
 
 
 
 

  

یلدا شکوری

بازبین

 
 
 
 
 
 
 
 

 

اکرم پوررشمی

بازبین

 
 
 
 
 
 
 
 

 

شیما کابوسی

بازبین

 
 
 
 
 
 
 
 

 

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 46
بازدید دیروز: 502
بازدید ماه:63069
بازدید سال:1809665
بازدید کل:50740295